Privātā kapitāla un aktīvu pārvalde

AS Hipo Fondi komandā ir kvalificēti un pieredzējuši eksperti darbam gan ar finanšu instrumentiem, gan ar alternatīvajām investīcijām - tiešām investīcijām uzņēmumu kapitālos, nekotētos parāda instrumentos (aizdevumos) un investīcijām nekustamajā īpašumā. Tas ļauj mums novērtēt un analizēt visus klienta aktīvus kā vienotu portfeli, un tā ir galvenā AS Hipo Fondi atšķirība no citām aktīvu pārvaldes kompānijām, kas pamatā koncentrējas uz ieguldījumiem finanšu instrumentos.

Esam vērsti uz ilgtermiņa sadarbību, un mūsu sadarbības pamatā ir darījumu caurskatāmība un godīgums. Pirms darījumu veikšanas mēs novērtēsim Jūsu iespējas uzņemties riskus, izskaidrosim izmaksas un izvairīsimies no interešu konflikta situācijām.

Privātā kapitāla un aktīvu pārvaldes pakalpojumi ir piemēroti finansiāli stabilām un neatkarīgām privātpersonām, kuru neto aktīvu vērtība ir vismaz 500 000 EUR un kuras pašas neveic aktīvu saimniecisko darbību.

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I

 „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” ir slēgts ieguldījumu fonds, kura stratēģija paredz:

 • nodrošināt fonda ieguldītājiem stabilu ieguldījumu vērtības pieaugumu no naudas plūsmas, ko ģenerē iegādāto īpašumu iznomāšana; 
 • gūt papildus ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma, pieaugot Latvijas ekonomikai un samazinoties Latvija riskam un minimālajam nepieciešamajam ienesīgumam (required yield);
 • izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus komercīpašumos (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu. 

 1.          Fonds
Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I
         Fonda tips Slēgts, mantu kopība, reģistrācija FKTK
         Ieguldījumu stratēģija Value added
         Ieguldījumu nozares Komercīpašumi un dzīvojamās platības
         Ieguldījumu valsts Latvija
         Ieguldījumu reģioni Latvija
         Finanšu svira Fondam nav paredzēta finanšu svira
         Minimālais ieguldījums 10 000 EUR
         Fonda darbības termiņš 31.12.2015
         Fonda kapitāls uz 31/12/2014 7 888 163 EUR
         Fonda pārvaldnieks IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde
         Auditors  Ernst & Young Baltic SIA
         Turētājbanka AS Swedbank
         Sagaidāmais ienesīgums/peļņa gadā 8,0%
         Fonda pārvaldes izmaksas 2,38%
         Pārvalde un admnistrēšana 2,00%
         Turētājbanka 0,13%
         Revidents 0,25%
         Dokumenti un informācija  
         Fonda NAV un vēsturiskie dati  
         Noteikumi  
         Pārvaldes nolikums  
         2015. pusgada pārskats  
         2014. gada pārskats  
         Citi dokumenti  
         Value added

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II

„Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II” ir slēgts ieguldījumu fonds, kura stratēģija paredz:

 • nodrošināt fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu no īres ienākumiem;
 • gūt ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma;
 • izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus dzīvojamās platībās (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu.

         Fonds                                                       Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II
         Fonda tips Slēgts, mantu kopība, reģistrācija FKTK
         Ieguldījumu stratēģija Value added
         Ieguldījumu nozares Dzīvojamās platības
         Ieguldījumu valsts Latvija
         Ieguldījumu reģioni Latvija
         Finanšu svira Fondam nav paredzēta finanšu svira
         Minimālais ieguldījums 10 000 EUR
         Fonda darbības termiņš 31.12.2015
         Fonda kapitāls uz 31/12/2014 1 830 946 EUR
         Fonda pārvaldnieks IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde
         Auditors  Ernst & Young Baltic SIA
         Turētājbanka AS Swedbank
         Sagaidāmais ienesīgums/peļņa gadā 8,0%
         Fonda pārvaldes izmaksas 2,33%
         Pārvalde un admnistrēšana 2,00%
         Turētājbanka 0,13%
         Revidents 0,20%
        Dokumenti un informācija  
        Fonda NAV un vēsturiskie dati  
        Noteikumi  
        Pārvaldes nolikums  
        2015. pusgada pārskats  
        2014. gada pārskats  
        Citi dokumenti  


Ieguldījumu stratēģiju salīdzinājums

Nekustamo īpašuma fondu ieguldījumu stratēģijas var būtiski atšķirties gan no plānotās atdeves, gan risku viedokļiem.

Viszemākā riska un atdeves ieguldījumu stratēģija (Core) paredz investīcijas funkcionējošos, parasti, jaunos objektos, kuriem ir viens vai daži enkurnomnieki ar ļoti zemu kredītrisku un ilgtermiņa nomas/īres līgumiem. Šādu īpašumu apsaimniekošanai un biznesa modelim ir zems risks.

Galvenais atdeves avots šādam ieguldījumu portfelim ir objektu ģenerētā naudas plūsma un, izmantojot bankas finansējumu, tā parasti nepārsniedz 10% gadā. Portfelim ir raksturīgs zems aktīvu tirgus cenas risks.    

Visaugstākā riska un atdeves ieguldījumu stratēģija (Opportunistic) paredz investīcijas attīstāmos projektos, kuriem nepieciešama gan biznesa modeļa izstrāde/maiņa, gan atbilstošu īrnieku/nomnieku piesaiste.

Galvenais atdeves avots šādam ieguldījumu portfelim ir portfeļa īpašumu vērtības pieaugums, ja izveidotais biznesa modelis izrādās veiksmīgs. Izmantojot bankas finansējumu, atdeve šādam investīciju portfelim var pārsniegt 20% gadā, taču portfelis ir pakļauts būtiskam tirgus cenas riskam.    

Ieguldījumu stratēģiju riska un atdeves grafisks atspoguļojums pieejams šeit.  

Juridiskā atruna

Mājaslapas (prezentācijas) saturs ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem. Norādītā informācija nav adresēta nevienai konkrētai personai nevienā no jurisdikcijām.

IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” ir pārbaudījusi šeit norādīto informāciju un uzskata, ka tā ir precīza. Tomēr neviena persona nekādā gadījumā nav tiesīga uzskatīt šo informāciju par jebkāda veida garantiju un/vai apsolījumu, rekomendāciju un/vai piedāvājumu veikt ieguldījumu, slēgt jebkāda veida darījumus un/vai veikt jebkādas darbības ar finanšu instrumentiem. Ja Jums ir pamats uzskatīt, ka šeit norādītā informācija nav pareiza vai precīza, lūdzam nekavējoties paziņot par to mums.

Sagatavojot šo informāciju, IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” nav ņēmusi vērā kādas konkrētas personas mērķus vai finansiālo stāvokli. Jebkuri norādītie aprēķini vai piemēri ir hipotētiski un paredzēti tikai informatīviem mērķiem. IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” negarantē kāda noteikta rezultāta sasniegšanu, ienesīgumu vai atdevi, iepriekšējo periodu ienesīgums (ja tāds norādīts) negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Jebkura persona pieņem lēmumu par jebkāda noteikta ieguldījuma veikšanu patstāvīgi vai darījuma noslēgšanu, pamatojoties uz saviem pētījumiem un analīzi. Jebkura persona apzinās, ka tā uzņemas visus riskus (tai skaitā risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu), kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tā ir uzņēmusies.

IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” amatpersonas un darbinieki var būt iesaistīti un ieņemt šeit minēto uzņēmumu un ieguldījumu struktūru pārvaldē vadošus amatus. IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” amatpersonu un darbinieku īpašumā var būt šeit minētie finanšu instrumenti un uzņēmumu vai ieguldījumu struktūru kapitāla daļas.

IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde”, tās amatpersonas, darbinieki vai jebkuras citas pilnvarotās personas nav atbildīgas ne par kāda veida kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šeit norādīto informāciju.

IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” ir tiesības jebkurā brīdi grozīt vai pārtraukt šīs informācijas publicēšanu bez iepriekšējā paziņojuma.

Visas tiesības uz šo informāciju ir aizsargātas un pieder IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde”. Šī informācija nedrīkst būt atveidota, nodota vai izplatīta jebkurā veidā bez IPS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” rakstveida piekrišanas. 

Ieguldītāju interešu aizsardzība 

2007. gada 1. novembrī stājās spēkā Eiropas Savienības Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2004/39/EK, kas plaši pazīstama kā „MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive). Tās galvenais mērķis ir noteikt vienotas prasības ieguldījumu pakalpojumiem visās Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs (28 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandei, Norēģijai un Lihtenšteinai), nodrošinot augstāku ieguldītāju interešu aizsardzību, tādējādi veicinot konkurenci un tirgus caurspīdīgumu. 

Saskaņā ar MiFID direktīvas prasībām ir ieviesta klientu klasifikācija, kuras mērķis ir piešķirt klientam atbilstošu statusu, ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi un zināšanas par finanšu tirgiem, kā arī klienta sapratni par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu raksturu un riskiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu klientu interešu aizsardzību. Vairāk par klientu klasifikāciju

Lai nodrošinātu pēc iespējas atklātāku sadarbību finanšu instrumentu pakalpojumu jomā, uzlabotu ieguldījumu pakalpojumus sniegšanas kārtību, kā arī lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde ir izstrādājusi:

Iesniegumi un sūdzības

IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde darbības mērķis ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, tāpēc mums ir ļoti svarīgi uzklausīt klientu ierosinājumus un uzzināt klientu viedokli par sabiedrību un tās darbību. Vienlaicīgi mēs vēlamies fiksēt ikvienu neskaidrību un nesaprašanos, ar kādu Jūs esat saskārušies, sadarbojoties ar Hipo Fondiem.

Iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības varat izteikt jebkurā Jums ērtākajā veidā:

 • Telefoniski, zvanot uz Hipo Fondu informatīvo tālruni 67774493 katru darba dienu no plkst. 9:00-17:00.
 • Rakstveidā, iesniedzot vai nosūtot sabiedrībai rakstisku ziņojumu:
 • Sabiedrības adresē Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010;
 • Elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi info@hipofondi.lv;
 • Pa faksu 6 777 4496.

Visus Jūsu ierosinājumus, priekšlikumus un sūdzības izskatīs IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde speciālisti. Ja būsiet vērsies sabiedrībā rakstveidā, Jums tiks sniegta atbilde iespējami īsā termiņā, kas nepārsniegs 30 kalendārās dienas no iesnieguma vai sūdzības saņemšanas brīža.

Jūs varat norādīt sev vēlamo atbildes saņemšanas veidu (pa pastu vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus e-pastu, faksu).

Sabiedrība nesniedz atbildi uz saņemtajiem iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām, ja nav norādīts iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzību iesūtītāja vārds, uzvārds, juridiskām personām - tās nosaukums un kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs).

Informējam Jūs, ka Jums ir tiesības vērsties arī mūs uzraugošajā iestādē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Uzraudzība un darbības atbilstība

IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde darbojas atbilstoši komerclikumam un virknei īpašu likumu, kuru ievērošanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Līdzīgi kā kredītiestādēm, galvenās īpašo likumu prasības attiecas uz:

 • minimālo Sabiedrības pašu kapitālu;
 • finanšu pārskatu sagatvošanas un publicēšanas kārtību;
 • Sabiedrības akcionāru reputāciju;
 • Sabiedrības vadības kompetenci;
 • procesiem, lai aizsargātu ieguldītāju/investoru intereses

Īpašie likumi, kas regulē IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde darbību:

Pieteikties konsultācijai Telefons +37167774493