AS AIFP "Hipo Fondi aktīvu pārvalde" 2017. gada darbības rezultāti

AS AIFP “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” 2017. gadā strādāja ar gandrīz 25 tūkst. EUR peļņu, kas ir par 11 % mazāk nekā 2016.gadā. Sabiedrības sniegto pakalpojumu ienākumi 2017.gadā bija 212.4 tūkst. EUR, jeb par 12% lielāki nekā 2016.gadā. Sabiedrība uz uztur augstu likviditāti un savus brīvos līdzekļus izvietojusi noguldījumos LR kredītiestādēs.

Uz pārskata perioda beigām Sabiedrība pārvaldīja divus slēgtos alternatīvo nekustamo īpašumu fondus ar kopējo neto aktīvu vērtību (NAV) 11 083 674 EUR. Pateicoties iekšējā tirgus patēriņa pieaugumam un aktīvai īpašumu pārvaldei, būtiski pieauga to fonda īpašumu vērtība, kas iznomā tirdzniecības platības. Savukārt darbības stratēģijas maiņa, nodrošināja vērtības stabilizēšanos tiem aktīviem, kuru vērtība bija atkarīga un būtiski cieta no termiņuzturēšanas atļauju programmas (TUA) radītā pieprasījuma samazinājuma:

    Fonda nosaukums

Peļņa/zaudējumi

Ienesīgums

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I

1 002 960

11.00%

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II

-295 055

-23.41%

Sabiedrība aktīvi analizēja un izvērtēja iespējas izveidot alternatīvas kopējo ieguldījumu struktūras/fondus, kas nodrošinātu pievilcīgas investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem. Starp izvērtētajām/izanalizētajām iespējam bija privātā riska kapitāla, hipotekāro aizdevumu, meža/zemju un MVU aizdevumu fondu izveide. Diemžēl Latvijas investīciju vide, vājās kapitāla pārvaldes/uzkrāšanas tradīcijas un tās mērogs apgrūtina pietiekami lielu un ekonomiski pamatotu privātu kopējo ieguldījumu struktūru izvedi. Daudzos gadījumos izveidotās struktūras, faktiski, konkurētu ar “Attīstības Finanšu Institūcija ALTUM” programmām par pievilcīgākajiem investīciju aktīviem. Sabiedrības vadība ir secinājusi, ka Latvijā MVU ir pieejams plašs, publiski atbalstīts, finanšu instrumentu klāsts un privātam kapitālam nav iespējams ar to konkurēt. 

Pilns sabiedrības vadības ziņojums un finanšu pārskat pieejams šeit