Mūsu vērtības 

Mēs apzināmies, ka darbojamies „uzticības” biznesā, kur svarīgākais ir reputācija, tāpēc mūsu attiecību pamatā ar partneriem un klientiem ir godīgums, atklātība un jebkuru veikto darījumu caurskatāmība.

Savā darbībā cenšamies izvairīties no interešu konflikta situācijām, kurās klientu/investoru intereses varētu atšķirties no mūsu interesēm. Šādas situācijas rodas līdzekļu piesaistes un investīciju pārvaldes/veikšanas procesā.  Ja tomēr šādu situāciju nav iespējams pilnībā novērst, mēs klientu vai partneri par to informējam pirms darījuma noslēgšanas.

Mums patiesi rūp Jūsu nauda, īpašumi un citi aktīvi, kas uzkrāti grūtā darbā daudzu gadu gaitā, tāpēc rūpīgi izvērtēsim plānoto investīciju atbilstību un piemērotību Jūsu kopējai finanšu situācijai, kā arī pēc iespējas objektīvāk informēsim Jūs par plānotā ieguldījuma atdevi un riskiem.

Mūsu kompetence

Sabiedrība ir tiesīga sniegt pakalpojumus, kas paredzēti Alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieku likumā.

IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde  ir tiesīga sniegt šādus alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumus:

 • fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:
  a) fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana,
  b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma,
  c) fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana,
  d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,
  e) fonda ienākumu sadale,
  f) ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana,
  g) līgumsaistību norēķinu izpilde,
  h) ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana,
  i) fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana;
 • ieguldījumu daļu izplatīšana;
 • ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus 

Mūsu vēsture un pieredze

IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde  ir vairāk nekā 16 gadu pieredze aktīvu pārvaldes jomā. Kopš uzņēmuma dibināšanas 1998. gadā tam vairākas reizes ir mainījušies gan uzņēmuma akcionāri, gan darbības stratēģija, taču nemainīgas ir palikušas uzņēmuma korporatīvās vērtības, kas balstītas uz godīgumu, atklātību un caurskatāmību attiecībās ar klientiem un darījumu partneriem.

Galvenie notikumi un fakti Sabiedrības vēsturē

2014. gada marts - Sabiedrība reģistrējas par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un uzsāk alternatīvo investīciju pārvaldnieka darbību.

2013. gada septembris – Sabiedrība atdalās no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un Zemes banka” (Šobrīd – VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum”") konsolidācijas grupas un kļūst par pastāvīgu privātu uzņēmumu. 

2013. gads - Sabiedrība pakāpeniski maina savu darbības stratēģiju, likvidējot atvērtos ieguldījumu fondus un atsakoties no individuālo finanšu instrumentu portfeļu pārvaldes. Par Sabiedrības prioritāti kļūst alternatīvo ieguldījumu pārvalde, privātā kapitāla pārvalde un darbs ar institucionāliem klientiem.

2012. gada augusts – Sabiedrība nodod pensiju plānu pārvaldīšanu SEB Wealth Management.

2012. gada marts – Sabiedrība aktīvi piedalās kampaņā „Dāvā Sapni”, kopumā ziedojot 41 375 latus smagi slimu bērnu ārstēšanai.

2012. gada janvāris – Sabiedrības kopējie pārvaldītie līdzekļi pārsniedz 200 milj. EUR. Sabiedrības pensiju plānu līdzekļi pārsniedz 50 milj. EUR, un savu 2. līmeņa pensiju kapitālu tajos glabā vairāk nekā 55000 Latvijas iedzīvotāju.

2010. gada decembris – Sabiedrība reģistrē pirmos alternatīvo investīciju fondus - slēgtos nekustamā īpašuma fondus „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” un „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II”.

2010. gada februāris - Sabiedrība reģistrē atvērtos ieguldījumu fondus „Hipo globālais obligāciju investīciju fonds” un „Hipo globālais kopējā ienesīguma fonds”.

2008. gada jūnijs - Sabiedrība maina nosaukumu no AS IPS „Suprema Fondi” uz AS IPS „Hipo Fondi” un reģistrē atbilstošu zīmolu.

2008. gada janvāris - AS IPS „Suprema Fondi” tiek iekļauta Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un Zemes banka” konsolidācijas grupā. 

2003. gada maijs - tiek reģistrēti pensiju fondi „Jūrmala”, „Rivjera” un „Safari”. Sabiedrība uzsāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi.  

2003. gada marts  - AS IPS „Suprema Fondi” tiek izsniegta Licence Nr. 06.03.02.09.214/61 valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldei. Sabiedrība uzsāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi.

2003. gada janvāris - AS IPS „Suprema Fondi” tiek izsniegta Licence Nr. 06.03.02.01.214/56 ieguldījumu sabiedrības darbībai.

1998. gada aprīlis - tiek reģistrēta AS IPS „Suprema Fondi”, kas ietilpst Skandināvijas investīciju bankas Evli grupā.