Ieguldījumu fondi

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I

 „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” ir slēgts ieguldījumu fonds, kura stratēģija paredz:

  • nodrošināt fonda ieguldītājiem stabilu ieguldījumu vērtības pieaugumu no naudas plūsmas, ko ģenerē iegādāto īpašumu iznomāšana; 
  • gūt papildus ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma, pieaugot Latvijas ekonomikai un samazinoties Latvija riskam un minimālajam nepieciešamajam ienesīgumam (required yield);
  • izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus komercīpašumos (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu. 

  1.          Fonds
Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I
         Fonda tips Slēgts, mantu kopība, reģistrācija FKTK
         Ieguldījumu stratēģija Value added
         Ieguldījumu nozares Komercīpašumi un dzīvojamās platības
         Ieguldījumu valsts Latvija
         Ieguldījumu reģioni Latvija
         Finanšu svira Fondam nav paredzēta finanšu svira
         Minimālais ieguldījums 10 000 EUR
         Fonda darbības termiņš 31.12.2015
         Fonda kapitāls uz 31/12/2014 7 888 163 EUR
         Fonda pārvaldnieks IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde
         Auditors  Ernst & Young Baltic SIA
         Turētājbanka AS Swedbank
         Sagaidāmais ienesīgums/peļņa gadā 8,0%
         Fonda pārvaldes izmaksas 2,38%
         Pārvalde un admnistrēšana 2,00%
         Turētājbanka 0,13%
         Revidents 0,25%
         Dokumenti un informācija  
         Fonda NAV un vēsturiskie dati  
         Noteikumi  
         Pārvaldes nolikums  
         2015. pusgada pārskats  
         2014. gada pārskats  
         Citi dokumenti  
         Value added

Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II

„Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II” ir slēgts ieguldījumu fonds, kura stratēģija paredz:

  • nodrošināt fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu no īres ienākumiem;
  • gūt ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma;
  • izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus dzīvojamās platībās (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu.

         Fonds                                                       Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II
         Fonda tips Slēgts, mantu kopība, reģistrācija FKTK
         Ieguldījumu stratēģija Value added
         Ieguldījumu nozares Dzīvojamās platības
         Ieguldījumu valsts Latvija
         Ieguldījumu reģioni Latvija
         Finanšu svira Fondam nav paredzēta finanšu svira
         Minimālais ieguldījums 10 000 EUR
         Fonda darbības termiņš 31.12.2015
         Fonda kapitāls uz 31/12/2014 1 830 946 EUR
         Fonda pārvaldnieks IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde
         Auditors  Ernst & Young Baltic SIA
         Turētājbanka AS Swedbank
         Sagaidāmais ienesīgums/peļņa gadā 8,0%
         Fonda pārvaldes izmaksas 2,33%
         Pārvalde un admnistrēšana 2,00%
         Turētājbanka 0,13%
         Revidents 0,20%
        Dokumenti un informācija  
        Fonda NAV un vēsturiskie dati  
        Noteikumi  
        Pārvaldes nolikums  
        2015. pusgada pārskats  
        2014. gada pārskats  
        Citi dokumenti  

AS Hipo Fondi investīcjias

AS “Hipo Fondi investīcijas” ir AS IPS “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” meitas uzņēmums (51%), kas apvieno privātu investoru līdzekļus, ar mērķi:

  • izmantot investīciju iespējas, kuras rodas nepietiekamas Latvijas finanšu un kapitāla tirgus attīstības dēļ, piemēram, MVU finansēju pieejamības trūkuma dēļ;
  • veikt līdzinvestēšanu citu pārvaldnieku pārvaldītajos alternatīvajos ieguldījumu fondos, kā arī veikt tiešas investīcijas dažādu nozaru uzņēmumu privātajā kapitālā un nekustamajā īpašumā.

AS “Hipo Fondi investīcjias” 2015. gada finanšu rezultāti un vadības ziņojums ir pieejami šeit.

Ieguldījumu stratēģiju salīdzinājums

Nekustamo īpašuma fondu ieguldījumu stratēģijas var būtiski atšķirties gan no plānotās atdeves, gan risku viedokļiem.

Viszemākā riska un atdeves ieguldījumu stratēģija (Core) paredz investīcijas funkcionējošos, parasti, jaunos objektos, kuriem ir viens vai daži enkurnomnieki ar ļoti zemu kredītrisku un ilgtermiņa nomas/īres līgumiem. Šādu īpašumu apsaimniekošanai un biznesa modelim ir zems risks.

Galvenais atdeves avots šādam ieguldījumu portfelim ir objektu ģenerētā naudas plūsma un, izmantojot bankas finansējumu, tā parasti nepārsniedz 10% gadā. Portfelim ir raksturīgs zems aktīvu tirgus cenas risks.    

Visaugstākā riska un atdeves ieguldījumu stratēģija (Opportunistic) paredz investīcijas attīstāmos projektos, kuriem nepieciešama gan biznesa modeļa izstrāde/maiņa, gan atbilstošu īrnieku/nomnieku piesaiste.

Galvenais atdeves avots šādam ieguldījumu portfelim ir portfeļa īpašumu vērtības pieaugums, ja izveidotais biznesa modelis izrādās veiksmīgs. Izmantojot bankas finansējumu, atdeve šādam investīciju portfelim var pārsniegt 20% gadā, taču portfelis ir pakļauts būtiskam tirgus cenas riskam.    

Ieguldījumu stratēģiju riska un atdeves grafisks atspoguļojums pieejams šeit.  

Pieteikties konsultācijai Telefons +37167774493