Par fondu pārvaldnieku darbības pārtraukšanu

2019. gada 15. augustā Sabiedrība ir pabeigusi “Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” un “Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II ” likvidācijas procesu, nodrošinot ieguldītājiem peļņu 1.39 milj EUR apmērā. 

Jaunu alternatīvu ieguldījuma struktūru izvedi un privāto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības    attīstību Latvijā ierobežo vairāki apstākļi, no kuriem būtiskākie ir:

  • institucionālu investoru trūkums. Faktiski, Latvijā ir 4-5 institucionāli ivestori (attīstības finanšu institūcija “Altum” un  3-4 vadošo banku pensiju plānu pārvaldnieki);
  • privātajiem investoriem (retail klientiem) ir pieejamas investīciju iespējas/platformas āpus Alternatīvo ieguldījum fondu pārvaldnieka likuma regulējuma.

Ņemot vērā agšminēto, Sabiedrības ārkārtas akcionāru pilnsapulce 2019.gada 21. augustā ir nolēmusi pārtraukusi sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieku likumā paredzētos pakalpojumus/darbības veidus un atteikties no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās licences alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībai

Sabeidrīibai nav pārvaldāmo klientu līdzekļu un/vai nepabeigtu darījumu ar klientiem.

Sabiedrība 2018. gada finanšu pārskats ir pieejams šeit.