Par reorganizācijas uzsākšanu

Nolūkā vienkāršot pārvaldi un samazināt administratīvos izdevumus, Sabiedrības 2020.gada 10.februāra akcionāru sapulcē tika pieņēmts lēmums par reorganizācijas uzsākšanu, kuras rezultātā tiks likvidēta Sabiedrības padome, valdes locekļu skaits tiks samazināts no trīs līdz vienam, bet Sabiedrības juridiskā forma tiks mainīta no AS uz SIA.

Pēc reorganizācijas procesa beigām Sabiedrība vērtēs/analizēs iespējas attīstīt jaunus darbības/investīciju virzienus.

Sabiedrības pašu kapitāls 2019.gadā bija 244 232 EUR, apgrozījums 214 304 EUR, bet peļņa 92 256 EUR. 2019.gadā Sabiedrība veiksmīgi pabeidza NIFI un NIFII investīciju periodu, kopumā izmaksājot ieguldītājiem likvidācijas ienākumus 11,26 milj. EUR apmērā un nodrošinot ieguldītājiem peļņu 1,8 milj. EUR apmērā.